Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/11/2005.

Bài liên quan