Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Hướng Dẫn Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn

Chú Đại Bi Tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) o     नीलकण्ठ धारनी Nīlakaṇṭha Dhāranī o     नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya o     बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya o     ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम् oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam o     आर्यावलोकितेश्वर...

Xem nhiều