video

Pháp thoại do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-06-2010