Bài pháp âm Nghiệp do Giảng Sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Tiên Châu trong Khóa tu một ngày bát quan trai giới

video