Bài pháp âm Nhiếp Đại Thừa Luận – Cởi Bỏ Kết Sử do Thầy Thích Nhất Hạnh giảng ngày 15/05/2001 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa đông.

Bài liên quan