Pháp âm Nhiếp Đại Thừa Luận – Dòng Sinh Mạng do Thầy Thích Nhất Hạnh giảng ngày 11/02/2001 tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa tu mùa đông

Bài liên quan