Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 29 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Thứu (Đức Quốc) ngày 09/10/2015 (27/08/Ất Mùi).

Download MP3

Bài liên quan