Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 32 – Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp

Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Đức Quốc ngày 22/11/2015 (11/10/Ất Mùi).

Bài liên quan