Bài giảng Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 13 – Huệ Thắng thuộc bộ Thiền Học Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ giảng tại trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, từ năm 1989 đến năm 1991

Bài liên quan