Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Sớ – Tịnh Độ Tông

Danh mục: Bộ Kinh Sớ – Tịnh Độ Tông

kinh luat luan 26

Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Hậu Hán Chi Lâu Ca Sấm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Như Phúc
kinh luat luan 18

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (2) của Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
phap bao 13

Kinh A Di Đà

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Nguyên Thuận. Việt dịch 3: Thích Nhật Từ. Việt dịch 4: Thích Trí Tịnh
phap bao 2

Kinh A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhơn Đạo

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
phap bao 11

Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Chơn Tịnh
kinh luat luan 13

Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận

Đường Hoài Cảm soạn. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh
kinh luat luan 1

Tây Phương Hiệp Luận

Minh Viên Hoằng Đạo soạn. Bản Việt dịch của Thích Trí Thông
kinh luat luan 21

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận

Đường Phi Tích soạn. Việt dịch 1: Định Huệ. Việt dịch 2: Tịnh Sĩ. Việt dịch 3: Thích Hồng Nhơn
phap bao 4

Luận Về Tịnh Độ Sanh, Vô Sanh

Minh Truyện Đăng soạn. Bản Việt dịch của Thích Hồng Nhơn
phap bao 5

Luận Tịnh Độ

Đường Ca Tài soạn. Bản Việt dịch của Giới Niệm - Diệu Thảo - Chúc Đức
kinh luat luan 33

Luận Tịnh Độ Thập Nghi

Tùy Trí ỷ Thuyết. Bản Việt dịch của Thích Thiền Tâm
kinh luat luan 18

Luận Kinh Vô Lượng Thọ

Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát tạo, Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh

Bài mới

Xem nhiều