Trang Chủ Danh mục HT Thích Trí Quang

Danh mục: HT Thích Trí Quang

kinh luat luan 10

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 43

Kinh Giải Thâm Mật

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 20

Thức Xoa Ma Na Ni Giới Bổn

Minh Hoằng Tán Tập. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 10

Dị Bộ Tông Luân Luận

Thế Hữu Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Tuấn. Bản Việt dịch (2) của Thích Trí Quang
kinh luat luan 25

Đại Thừa Khởi Tín Luận

HT Thích Trí Quang dịch giải
kinh luat luan 33

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Đại Sư Thật Hiền soạn. Việt dịch: Thích Trí Quang
phap bao 4

Từ Bi Thủy Sám Pháp – Thích Trí Quang dịch

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 41

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Quang dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 23

Giới Tì Kheo Ni Trong Luật Tứ Phần – Thích Trí Quang dịch

Hậu Tần Phật Đà Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
phap bao 6

Luận Đại Trượng Phu

Đề Bà La Bồ Tát tạo Bắc Lương Đạo Thái dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Quang
kinh luat luan 20

Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Lời Huấn Thị Sa Di & Sa Di Ni Thiện nam và thiện nữ, nay các người...
kinh luat luan 26

Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược (Bản Yếu Lược Về Giới Luật Và Uy Nghi Của...
kinh luat luan 2

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Sa Di Luật Nghi Yếu Lược (Bản Yếu Lược Về Giới Luật Và Uy Nghi Của Sa...
kinh luat luan 36

Quy Sơn Cảnh Sách – HT Thích Trí Quang

GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch giải Quy Sơn Cảnh Sách Văn (Bài Văn Cảnh Sách Của Ngài Quy Sơn) (Đề này còn viết "Qui...
phap bao 5

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu (Những Điều Nhật Dụng Thiết Yếu Của Giới Luật) Bảo hoa sơn, hoằng giới tỷ kheo Độc thể vựng tập (Độc thể, tỷ kheo hoằng...
kinh luat luan 36

Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni – Phần Kính Phụng Di Giáo

Ý Nghĩa Của Nội Dung Nay nên nói tổng quát về ý nghĩa nội dung của sách này, tức của 9 tiểu phẩm: Một, kinh Di giáo nói Phật diệt độ...
kinh luat luan 9

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 42

Kinh Lời Dạy Cuối Cùng (Kinh Di Giáo)

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập, Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến, Việt dịch 2: Thích Trí Quang, Việt dịch 3: Nguyên Thuận, Việt dịch 4: Thích Tâm Châu
kinh luat luan 9

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Quang dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Quang
kinh luat luan 19

Kinh Thắng Man

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Trí Quang

Xem Nhiều