Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ tập 1

Danh mục: Kinh Trung Bộ tập 1

kinh luat luan 32

Kinh Trung Bộ 31 – Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò (Cùlagosinga sutta)

31. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò (Cùlagosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại Ginjakavasatha. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila...
phap bao 11

Kinh Trung Bộ 30 – Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Cùlasàropama sutta)

30. Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Cùlasàropama sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha...
kinh luat luan 41

Kinh Trung Bộ 29 – Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Mahasaropama-sutta)

29. Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Mahasaropama-sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng)...
kinh luat luan 4

Kinh Trung Bộ 28 – Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahàhatthipadopama sutta)

28. Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahàhatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc)....
kinh luat luan 35

Kinh Trung Bộ 27 – Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Cùlahatthipadopama sutta)

27. Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Cùlahatthipadopama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy...
kinh luat luan 11

Kinh Trung Bộ 26 – Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanà sutta)

26. Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanà sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm...
kinh luat luan 19

Kinh Trung Bộ 25 – Kinh Bẫy Mồi (Nivàpa sutta)

25. Kinh Bẫy Mồi (Nivàpa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này...
kinh luat luan 23

Kinh Trung Bộ 24 – Kinh Trạm Xe (Rathavinìta sutta)

24. Kinh Trạm Xe (Rathavinìta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một số đông Tỷ-kheo người địa phương, sau...
kinh luat luan 20

Kinh Trung Bộ 23 – Kinh Gò Mối (Vammika sutta)

23. Kinh Gò Mối (Vammika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumara Kassapa trú tại Andhavana. Rồi một...
kinh luat luan 35

Kinh Trung Bộ 22 – Kinh Ví Dụ Con Rắn (Alagaddùpama sutta)

22. Kinh Ví Dụ Con Rắn (Alagaddùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo...
kinh luat luan 13

Kinh Trung Bộ 21 – Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacùpama sutta)

21. Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacùpama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tôn...
phap bao 14

Kinh Trung Bộ 20 – Kinh An Trú Tầm (Vtakkasanthàna sutta)

20. Kinh An Trú Tầm (Vtakkasanthàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế...
kinh luat luan 3

Kinh Trung Bộ 19 – Kinh Song Tầm (Dvedhàvitakka sutta)

19. Kinh Song Tầm (Dvedhàvitakka sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi...
phap bao 1

Kinh Trung Bộ 18 – Kinh Mật Hoàn (Madhupindika sutta)

18. Kinh Mật Hoàn (Madhupindika sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở vườn Nigrodharama. Rồi Thế Tôn vào buổi...
kinh luat luan 4

Kinh Trung Bộ 17 – Kinh Khu Rừng (Vanapattha sutta)

17. Kinh Khu Rừng (Vanapattha sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi...
kinh luat luan 18

Kinh Trung Bộ 16 – Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila sutta)

16. Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn...
phap bao 7

Kinh Trung Bộ 15 – Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta)

15. Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những người thuộc dòng họ Bhagga, tại núi Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Ở...
phap bao 9

Kinh Trung Bộ 14 – Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta)

14. Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka (Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có...
phap bao 7

Kinh Trung Bộ 13 – Ðại Kinh Khổ Uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta)

13. Ðại Kinh Khổ Uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta) Tôi nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc ấy nhiều Tỷ-kheo buổi...
kinh luat luan 32

Kinh Trung Bộ 12 – Ðại Kinh Sư Tử Hống (Mahàsìhanàda sutta)

12. Ðại Kinh Sư Tử Hống (Mahàsìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ,...

Xem Nhiều