Trang Chủ Danh mục Thích Chánh Lạc

Danh mục: Thích Chánh Lạc

kinh luat luan 35

Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
phap bao 4

Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội

Cao Tề Na Liên Đề Da Xá dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 13

Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Hán dịch: Tống Thi Hộ, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 27

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Hán dịch: Tùy Đạt Ma Cấp Đa, Việt dịch: Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 29

Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện

Hán dịch: Tây Tấn Trúc Pháp Hộ. Việt dịch 1: Thích Chánh Lạc. Việt dịch 2: Huyền Thanh
kinh luat luan 16

Kinh Văn Thù Sư Lợi Nói Về Cảnh Giới Phật Không Thể Nghĩ Bàn

Hán dịch: Đường Bồ Đề Lưu Chí. Việt dịch: Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 30

Kinh Trung Bổn Khởi

Hậu Hán Đàm Quả Cộng Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 38

Kinh Năm Trăm Ðệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 39

Kinh Hưng Khởi Hạnh

Hậu Hán Khương Mạnh Tường dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
kinh luat luan 43

Những Kinh Do Tăng Già La Sát Tập Thành

Phù Tần Tăng Già Bạt Trừng Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc
phap bao 7

Kinh Thập Nhị Du

Kinh Thập Nhị Du Đông Tấn Ca Lưu Đà Già dịch Bản Việt dịch của Thích Chánh Lạc *** Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha...
kinh luat luan 13

Kinh Ý

Kinh Ý Ý Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại rừng cây ông Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc,...
kinh luat luan 41

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Kinh Tống Thiên Tức Tai dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** QUYỂN THƯỢNG Tôi nghe như vầy: Một thời Thế tôn...
kinh luat luan 8

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca

Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh Tùy Cù Đàm Pháp Trí dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Tuệ Thông Bản Việt dịch (2) của...
kinh luat luan 23

Kinh Anh Võ

Kinh Anh Võ Anh Vũ Kinh Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại rừng cây ông Kỳ...
kinh luat luan 3

Kinh Ðâu Ðiều

Kinh Ðâu Ðiều Đâu Điều Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật ở tại nước Xá vệ, trong nước này có một người Bà la môn...
phap bao 9

Kinh Tôn Thượng

Kinh Tôn Thượng Tôn Thượng Kinh Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Bạt Già Bà ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây...
phap bao 11

Kinh Phạm Ma Du

Kinh Phạm Ma Du Phạm Ma Du Kinh Ngô Chi Khiêm dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời đức Phật cùng với năm trăm vị Sa môn du hành...
kinh luat luan 13

Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc

Kinh Phật dạy Lão Bà La Môn Ở Vườn Hoàng Trúc Phật Vị Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh Thất dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như...
phap bao 12

Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí

Kinh Quả Báo Trưởng Giả Bố Thí Trưởng Giả Thí Báo Kinh Tống Pháp Thiên dịch Việt dịch: Thích Chánh Lạc *** Nghe như vầy: Một thời Phật Bà ở tại vườn ông Cấp...

Xem Nhiều