Chị Đào Chị Lý 

Tác giả: Hồ Biểu Chánh

Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành 

Giọng đọc: Thủy Tiên