Tại Tôi 

Tác giả: Hồ Biểu Chánh
 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ ấn hành năm 2013

Giọng đọc: Thủy Tiên