Chim Quyên Xuống Đất 

Tác giả: Sơn Nam

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phương Linh