Én Liệng Truông Mây 1 

Tác giả: Vũ Thanh 

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Đồng Linh