Cờ Tướng – Những Phương Pháp Khai Cục Mới Nhất

766

Cờ Tướng – Những Phương Pháp Khai Cục Mới Nhất

Tác giả: Hoàng Thiếu Long

Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng