Truyện Trạng Lợn, Trạng Dở Hay Trạng Nguyên

1408

Truyện Trạng Lợn Trạng Dở Hay Trạng Nguyên 

Tác giả: Ngọc Hà (sưu tầm tuyển chọn)

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng