Con đường không tắt nắng

Tác giả:  Nhiều tác giả 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Kim Xuân