Đánh Thắng B52

Tác giả: Hoàng Văn Khánh

Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân ấn hành năm 2004

Giọng đọc: Dương Liễu