Hạt Giống Tâm Hồn

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà Xuất Bản Tp.HCM ấn hành năm 2006

Giọng đọc: Quỳnh Giang