Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni 

Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì. Theo Hòa thượng Thích Trí Siêu (“Cương yếu giới luật”, 1996), bộ luật này được các ngài Phật-đà-da-xá và Trúc-phật-niệm cùng dịch sang Hán văn, thành một bộ 60 cuốn, chia ra làm 4 phần:
1. Phần Một, gồm 21 cuốn: Nội dung chuyên nói 250 giới của Tỳ-kheo.
2. Phần Hai, gồm 16 cuốn: 9 cuốn đầu nói 348 giới điều của Tỳ-kheo-ni; 7 cuốn sau quy định việc thọ giới, thuyết giới, An cư, Tự tứ…
3. Phần Ba, có 12 cuốn: gồm các chương quy định việc Tự tứ tiếp theo, Bì cách, y, dược, y Kathina, việc xảy ra ở Câu-diệm-di, ở Chiêm-ba, kiết-ma Ha-trách, về người, về tội phú tàng, giá, phá Tăng, diệt tránh, về pháp Tì-ni và về Pháp.
4. Phần Bốn, gồm 11 cuốn: là các chương nói về phòng xá, tạp, ngũ bách kiết tập, thất bách kiết tập, điều bộ Tì-ni, Tì-ni Tăng nhất.


Giải Thích Đề Mục

Giải Thích Bài Tựa 1

Giải Thích Bài Tựa 2

Giải Thích Giới Tướng

Giới Dâm

Giới Dâm Tiếp Theo

Giới Trộm Cắp

Giới Sát

Giới Vọng Ngữ

Giới Hai Thân Nam Nữ Chạm Nhau

Giới Tâm Nhiễm Ô Phạm Tám Việc

Giới Che Dấu Tội Nặng Của Người

Giới Tùy Thuận Tỳ Kheo Bị Xử Tội

Giới Làm Mai Mối

Giới Vô Cớ Hủy Báng Người

Giới Lấy Một Chút Phần Vô Cớ Phỉ Báng Người

Giới Đến Quan Thưa Kiện Người

Giới Độ Nữ Giới Xuất Gia

Giới Vội Giải Tội Cho Ni Bị Tội

Giới Một Mình Lội Qua Nước - Vào Thôn Và Đi Sâu

Giới Tâm Nhiễm Nhận Thức Ăn

Giới Khuyên Nhận Thức Ăn Của Người Có Tâm Ô Nhiễm

Giới Phương Tiện Phá Tăng

Giới Lập Bè Đảng Phá Tăng

Giới Bị Đuổi Mà Không Chấp Hành

Giới Không Bỏ Tánh Ác

Giới Thân Gần Che Dấu Tội Nhau

Giới Khuyên Bảo Cùng Sống Chung Và Che Dấu Tội Nhau

Giới Tứ Giận Từ Bỏ Tam Bảo

Giới Ưa Tranh Cãi Mà Không Nhớ Việc Tranh Cãi

Giới Chứa Y Dư 10 Ngày Không Tịnh Khí

Giới Lìa Y Ngủ Nơi Khác

Giới Chứa - May Y Quá Một Tháng

Giới Theo Người Không Bà Con Xin Y

Giới Không Được Nhận Y Quá Nhiều

Giới Không Được Xin Thêm Tiền May Y

Giới Vì Tham Tốt Hùn XIn Hùn Lại Sắm Một Y

Giới Đòi Y Hơn Sáu Lần

Giới Cấm Giữ Vàng - Bạc - Tiền Và Vật Quý

Giới Cấm Trao Đổi Vật Quý

Giới Cấm Mua Bán

Giới Cấm Chứa Bát Và Xin Bát Tốt

Giới Nhờ Cư Sĩ Không Bà Con Dệt Y

Giới Yêu Cầu Dệt Y Thật Đẹp

Giới Sân Giận Đổi Lại Y

Giới Dùng Thuốc Quá Bảy Ngày

Giới Chứa Y Cúng Gấp Quá Thời Hạn

Giới Xoay Vật Tăng Về Mình

Giới Xin Vật Này Mà Đổi Vật Kia

Giới Đem Tiền Cúng Làm Nhà Để May Y

Giới Dùng Tiền Cúng Thức Ăn May Y

Giới Dùng Tiền Cúng Thất Riêng Để May Y

Giới Dùng Tiền Cúng Tăng Phòng Đổi Y Cùng Chia

Giới Chứa Bát Tốt

Giới Chứa Nhiều Đồ Đẹp

Giới Chứa Cho Bệnh Y Lại Không Cho

Giới Y Trái Thời Cho Là Y Đúng Thời

Giới Đổi Y Sau Giận Lấy Lại

Giới Xin Y Dày

Giới Xin Y Mỏng Quá Quá Mức Quy Định

Giới Nói Dối

Giới Nói Lời Chê Mắng

Giới Nói Hai Lưỡi

Giới Ngủ Cùng Nhà Với Người Nam

Giới Cùng Với Một Người Chưa Thọ Giới Ngủ Chung Phòng

Giới Cùng Người Chưa Thọ Đại Giới Tụng Niệm

Giới Đến Người Ngoài Nói Tội Thô Của Người Khác

Giới Đến Người Chưa Thọ Giới Cụ Túc Nói Pháp

Giới Cấm Nói Pháp Cho Người Nam Quá Năm Sáu Lỗi

Giới Cấm Đào Đất

Giới Phá Hoại Thôn Làng Của Quỷ Thần

Giới Nói Lời Lạ Làm Người Buồn

Giới Chê Mắng

Giới Đem Giường Của Tăng Để Ngoài Đất Trống

Giới Không Dọn Dẹp Ngọa Cụ Ở Phòng Tăng

Giới Cưỡng Đoạt Cho Ngủ Nghỉ

Giới Kéo Người Ra Khỏi Phòng

Giới Trên Gác Ngồi Giường Sút Chân

Giới Đem Nước Có Trùng Tưới Lên Cỏ

Giới Lợp Nhà Quá Hạn Định

Giới Nhận Cúng Dường Hơn Một Bữa Ăn

Giới Ăn Biết Chừng

Giới Nhận Hơn Ba Bát

Giới Ăn Không Đúng Thời

Giới Để Thức Ăn Cách Đêm

Giới Tự Lấy Thức Ăn Để Ăn

Giới Nhận Lời Mời - Không Dặn Đến Nơi Khác

Giới Ăn Xong Có Ý Ngồi Nán Lại

Giới Ngồi Ăn Nơi Khuất

Giới Ngồi Một Mình Với Người Nam Nơi Đất Trống

Giới Đuổi Người Đi Khiến Họ Không Được Ăn

Giới Nhận Thuốc Quá Giới Hạn

Giới Đi Xem Quân Trận

Giới Ngũ Trong Quân Trận Qua Ba Đêm

Giới Xem Quân Lính Giao Chiến

Giới Uống Rượu

Giới Đùa Giỡn Trong Nước

Giới Dùng Ngón Tay Thọc Lét

Giới Không Nghe Theo Lời Khuyên Can

Giới Hăm Dọa Người Khác

Giới Tắm Quá Nhiều

Giới Đốt Lửa Nơi Đất Trống

Giới Giỡn - Giấu Y Bát Ống Kim

Giới Đắp Y Đã Tịnh Khí

Giới Đắp Y Mới

Giới Giết Chết Súc Vật

Giới Uống Nước Có Trùng

Giới Cố Ý Làm Người Buồn

Giới Che Dấu Tội Thô Của Người

Giới Khơi Ra Việc Tranh Cãi

Giới Biết Là Giặt Mà Đi Chung

Giới Không Bỏ Ác Kiến

Giới Bè Đảng Với Người Ác Kiến

Giới Nuôi Sa Di Ni Bị Diệt Tẩn

Giới Chống Cự Nạn Vấn Khi Được Khuyên Căn

Giới Khinh Chê Việc Tụng Giới

Giới Không Hiểu Giới Pháp

Giới Chống Trái Yết Ma

Giới Không Gợi Dục

Giới Đã Gợi Dục Sau Hối Hận

Giới Nghe Lén Cãi Nhai Sau Kể Lại

Giới Tức Giận Đánh Tỳ Kheo Ni

Giới Giận Dọa Tỳ Kheo Ni

Giới Tức Giận Đem Tội Tăng Tàn Vô Vớ Hủy Báng

Giới Vội Vào Ngạch Cửa Cung Vua

Giới Cầm Vật Báu

Giới Vào Làng Xóm Không Đúng Lúc

Giới Làm Giường Quá Mức

Giới Dồn Bông Đâu - La - Miên Làm Nệm

Giới Cấm Ăn Tối

Giới Cấm Cạo Lông Ba Chỗ

Giới Tẩy Tịnh Quá Giới Hạn

Giới Lấy Hồ Dao Làm Nam Căn

Giới Cấm Ni Cùng Nhau Vỗ

Giới Cung Cấp Nước Quạt Cho Tỳ Kheo

Giới Xin Hạt Sống

Giới Đại Tiểu Tiện Lên Cỏ Sống

Giới Không Xem Trước Mà Đổ Đồ Dơ

Giới Đến Xem Nghe Đờn Hát

Giới Trong Thôn Nơi Vắng Đứng Chung Với Người Nam

Giới Cùng Với Người Nam Đi Vào Chỗ Vắng

Giới Cùng Với Người Nam Nói Thầm

Giới Đến Nhà Cư Sĩ Ngồi Không Nói Bỏ Đi

Giới Tự Tiện Ngồi Ghế Của Người

Giới Không Hỏi Chủ Tự Tiện Ngủ Nghỉ

Giới Với Người Nam Vào Nhà Tối

Giới Không Xét Kỹ Lời Nói

Giới Cấm Thề Thốt

Giới Đấm Ngực Khóc La

Giới Cấm Nằm Chung Giường

Giới Cùng Đắp Chung Mềm - Nằm Chung Nệm

Giới Làm Phiền Người Khác Bằng Cách Dạy Kinh - Tụng Kinh

Giới Không Săm Sóc Người Bệnh

Giới Trong Lúc An Cư Giận Đuổi Khỏi Phòng

Giới Ba Mùa Đi Dạo Khắp Nơi

Giới An Cư Xong Vẫn Ở Nán Lại

Giới Đến Vùng Biên Giới Nghi Có Nạn

Giới Ở Trong Giới Nghi Có Tai Nạn Vẫn Đi

Giới Gần Gũi Người Thế Tục

Giới Đến Xem Cung Vua

Giới Lộ Thân Tắm Trong Sông Hồ

Giới May Áo Tắm Quá Kích Thước

Giới May Y Quá Thời Hạn Ấn Định

Giới Quá Năm Ngày Không Xem Y

Giới Ngăn Cúng Y Cho Chúng Tăng

Giới Tự Tiện Đắp Y Người Khác

Giới Đem Y Cho Ngoại Đạo

Giới Ngăn Tăng Chia Y

Giới Cản Chúng Tăng Xã Y Công Đức

Giới Ngăn Không Cho Tăng Xây Công Đức

Giới Không Giúp Người Diệt Trừ Tranh Cãi

Giới Đem Thức Ăn Cho Ngoại Đạo

Giới Làm Sứ Giả Cho Cư Sĩ

Giới Tự Tay Kéo Sợi

Giới Tự Tiện Ngồi - Nằm Trên Giường Người Thế Tục

Giới Ngủ Nhà Cư Sĩ Lúc Đi Không Từ Giả

Giới Tụng Tập Chú Thuật Thế Tục

Giới Dạy Người Tụng Tập

Giới Độ Người Nữ Có Thai

Giới Độ Phụ Nữ Đang Cho Con Bú

Giới Cho Người Chưa Đủ Tuổi Thọ Giới

Giới Không Cho Học Giới

Giới Có Học Giới Không Dạy Sáu Pháp Cho Thọ

Giới Không Đủ Các Căn Tăng Cho Phép Vẫn Truyền Giới Cụ Túc

Giới Độ Phụ Nữ Dưới 12 Tuổi Đã Gả Cưới Cho Thọ Đại GIới

Giới Đủ Hai Năm Học Giới Không Bạch Tăng Mà Truyền Giới Cụ Túc

Giới Độ Dâm Nữ Và Truyền Giới Cụ Túc

Giới Không Dạy Bảo Đệ Tử

Giới Không Ở Với Hòa Thượng Hai Năm

Giới Trái Lời Tăng Độ Người Và Truyền Giới Cụ Túc

Giới Tỳ Kheo Ni Trẻ Tuổi Mới Thọ Giới Xin Độ Người

Giới Đủ 12 Tuổi Hạ Tăng Không Cho Mà Độ Người

Giới Tăng Không Cho Độ Người Nên Phỉ Báng Tăng

Giới Cha Mẹ Chồng Người Không Cho Mà Truyền Giới Cụ Túc

Giới Độ Thiếu Nữ Ái Luyến Người Nam Luôn Sanh Buồn Giận

Giới Đồng Ý Cho Thọ Giới Cụ Túc Lại Không Truyền Giới

Giới Nhận Y Của Người Khác Lại Không Truyền Giới Cụ Túc

Giới Nuôi Chúng Mà Không Dạy

Giới Truyền Giới Cụ Túc Để Cách Đêm Đưa Đến Đại Tăng

Giới Không Đến Xin Tăng Giáo Thọ

Giới Trái Lời Dạy Nửa Tháng Không Mời Giáo Thọ

Giới Hạ An Cư Xong Không Xin Ba Việc Tự Tứ

Giới An Cư Chỗ Không Có Chúng Tỳ Kheo

Giới Không Bạch Mà Vào Chùa Tăng

Giới Mắng Nhiếc Tỳ Kheo

Giới Đã Diệt Tranh Cãi Sau Khi Tức Giận

Giới Nhờ Người Nam Mổ Ung Nhọt

Giới Ăn No Rồi Sau Lại Ăn

Giới Thí Chủ Cúng Dường Sanh Tâm Ganh Tỵ

Giới Dùng Hương Thoa Chà Chân

GIới Dùng Cặn Dầu Mè Xoa Chà Chân

Giới Bảo Tỳ Kheo Ni Xoa Chà Thân

Giới Bảo Thức Xoa Ni Thoa Chà Chân

Giới Bảo Sa Di Ni Xoa Chà Thân

Giới Bảo Phụ Nữ Thoa Chà Thân

Giới Mặc Quần Độn Mông

Giới Chứa Đồ Nữ Trang

Giới Mang Dép Da Cầm Dù Đi

Giới Không Bệnh Mà Đi Xe

Giới Không Mặc Tăng Kỳ Chi Vào Thôn

Giới Chiều Tối Đến Nhà Cư Sĩ

Giới Chiều Tối Mở Cửa Chùa Ra Đi

Giới Mặt Trời Lặn Mà Mở Cửa Chùa

Giới Trái Lời Phật Dạy Không An Cư

Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Luôn Rỉ Chảy

Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Hai Hình

Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Hai Đường Nhập Một

Giới Truyền Giới Cụ Túc Cho Người Trốn Nợ - Người Bệnh

Giới Học Các Nghê Để Nuôi Sống

Giới Dạy Kỹ Thuật Thế Tục

Giới Đuổi Mà Không Đi

Giới Không Xin Phép Mà Hỏi Nghĩa

Giới Muốn Làm Cho Người Buồn

Giới Xây Tháp Trong Chùa Tăng

Giới Khinh Thường Tỳ Kheo Mới Thọ Giới

Giới Muốn Đẹp Nên Đi Lắc Mình

Giới Trang Điểm Như Phụ Nữ Thê Tục

Giới Nhờ Nữ Ngoại Đạo Thoa Chà Thân

Tám Pháp Hối Quá

Giới 01 Đến 60 : Pháp Chúng Học

Giới 61 Đến 100 : Pháp Chúng Học

Pháp 1 - 2 : Bảy Pháp Diệt Tránh

Pháp 3 - 7 : Bảy Pháp Diệt Tránh

Kết Thúc Khuyên Hành Trì

Kệ Khen Ngợi Và Hồi Hướng