Tìm Về Sức Mạnh Vô Biên 

Tác giả: Robin S. Sharma

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành

Giọng đọc: Phương Anh