Có một vị Thừa tướng một hôm đến thưa với Thiền sư Mã Tổ:
“Nên ăn thịt uống rượu hay không nên ăn thịt, uống rượu?”

Thiền sư Mã Tổ trả lời:
“Ăn thịt uống rượu là duyên phận, còn không ăn thịt uống rượu là phúc khí”.
Tức là nếu quý vị được ăn thịt, uống rượu đầy đủ là duyên phận của quý vị tốt. Nếu quý vị ở một xứ nghèo khổ, muốn ăn thịt, uống rượu cũng không có. Đó là do trong quá khứ đã gieo nhân xấu nên giờ chịu quả khổ đói kém.

Còn “Không ăn thịt, uống rượu là phúc khí”, có nghĩa là mình có mà mình không ăn hoặc giảm bớt, chẳng hạn như có ngày đáng lẽ quý vị định giết gà để ăn mà mình kiêng cữ không sát sanh (như mùng 1 hoặc ngày rằm), tức là có sự giảm bớt thì phúc của quý vị ngày càng tăng trưởng, tạo nhân lành để kiếp sau mình sinh ra trong cảnh yên ổn hơn ngày hôm nay. Cho nên chúng ta phải tạo dựng cho mình một cuộc sống có sức mạnh của lòng từ.

Trích SỨC MẠNH CỦA LÒNG TỪ – TG: Thích Khế Định