Trang Chủ Danh mục Thích Phước Sơn

Danh mục: Thích Phước Sơn

Thanh Quy Của Ngài Bách Trượng

Nguyên Đức Huy trọng biên. Bản Việt dịch của Thích Phước Sơn
Thanh Tịnh Đạo Luận

Thanh Tịnh Đạo Luận

Thanh Tịnh Ðạo Luận (The Path of Purification - Visuddhimagga ) Luận sư Bhadantacariya Buddhaghosa Chuyển dịch từ Pàli sang Anh ngữ: Trưởng lão Nanamoli Thích Phước Sơn soạn dịch 2540 - 1996Mục Lục -...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Trọn Bộ 40 Quyển

LUẬT MA HA TĂNG KỲ (MahàsanghiKa)  Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La - Sa môn: Pháp Hiển Việt dịch: TT.Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: HT.Thích Đỗng Minh Quý vị...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 40

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 40 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ĐỀ 134- GIỚI: DU HÀNH TRONG LÚC AN...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 39

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 39 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ BA CỦA 141 PHÁP BA-DẠ-ĐỀ. 100. GIỚI: CHO NGƯỜI CÓ CHỒNG DƯỚI...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 38

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 38 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN THỨ HAI CỦA 141 GIỚI BA-DẠ-ĐỀ. 72- GIỚI: CHO Y CHO TU SĨ...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 37

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 37 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN CÒN LẠI CỦA 19 PHÁP TĂNG TÀN 12- GIỚI: KHUYÊN NGƯỜI LÀM ĐIỀU...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 36

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 36 -ooOoo- GIỚI PHÁP CỦA TỈ-KHEO-NI: NÓI RÕ PHẦN ĐẦU CỦA TÁM BA-LA-DI. 1- GIỚI: DÂM DỤC. Đức Thế Tôn...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 35

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 35 -ooOoo- NÓI RÕ PHÁP OAI NGHI THỨ HAI CÁCH THỨC ĐI KINH HÀNH. Khi Phật an trú tại...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 34

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 34 -ooOoo- NÓI RÕ PHẦN ĐẦU CỦA OAI NGHI TÁC PHONG CỦA THƯỢNG TỌA THỨ NHẤT. Khi Phật an...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 33

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 33 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI MỘT BẢY TRĂM VỊ ĐẠI HỘI KẾT TẬP. PHÁP...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 32

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 32 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ MƯỜI PHÉP ĂN CHUNG. Khi Phật an trú tại thành Xá-vệ,...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 31

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 31 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ CHÍN NẤU ĂN Ở CHỖ NGỦ VÀ TỰ NẤU ĂN. Khi...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 30

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 30 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ TÁM Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 29

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 29 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ BẢY Lại nữa, khi Phật du hành tại nước Câu...
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển

Luật Ma Ha Tăng Kỳ – Quyển 28

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Việt dịch: Thích Phước Sơn - Chứng nghĩa: Thích Đỗng MinhQuyển thứ 28 -ooOoo- NÓI RÕ PHẨM TẠP TỤNG THỨ SÁU VẤN ĐỀ Y CA-HI-NA. Khi Phật an trú tại Câu...

Bài mới