Tịnh Độ chiếu soi ở trong lòng
Đừng tìm theo nghiệp phải long đong
Đau thương cho kiếp người sầu khổ
Danh lợi đua chen giữa tang bồng.

Niệm phật thì hãy niệm ở tâm
Tâm tịnh, A Di chổ nào tầm?
Cực Lạc là đây còn đâu tá
Ngàn xưa chư tổ đã vang âm.

Đời nay niệm Phật phước vô ngần
Sanh về thế giới Bảo Kim Ngân (Cực lạc)
Nhất niệm bội phần tăng đức độ
Tịnh Độ là đây, chổ nào tầm.

(ST)