Ba tội nhân bị quỷ dẫn tới trước điện Diêm Vương vì tội sát sanh, trộm cắp, dối trá lật lường.

Diêm Vương hỏi tội nhân thứ nhất:
– Ngươi có nhận tội không?
Y khăng khăng cãi:
– Tôi không làm gì có tội cả.

Diêm Vương bảo quỷ sứ áp giải y đi và ra lệnh:
– Tội làm ác cộng với tội chối lỗi. Trừng phạt nó gấp đôi cho ta.

Diêm Vương quay qua tội nhân thứ hai:
– Ngươi biết tội chưa?
Tên này run sợ thưa:
– Con biết lỗi xin Ðại Vương tha tội.

Diêm Vương sai quỷ sứ giải đi:
– Nó biết tội nhưng sợ đền tội. Hãy trừng phạt nó vừa phải.

Diêm Vương quay qua tội nhân thứ ba:
– Còn ngươi thì sao?
Tội nhân này bình tĩnh nói:
– Tôi quả có tội, xin nhận hình phạt.
Diêm Vương cười ha hả nói:
– Thế thì vội gì, ngồi đây uống trà đã.

Theo Vi Tiếu – Huyền Không Tử