Tôi nằm mộng thấy cà sa
Phơi ngoài rào giậu cho ma ngắm nhìn
Ma tâm ma chướng là mình
Thòm thèm mà chộp lấy hình tướng không…
Rồi nằm mộng thấy con sông
Chiếc đò không chủ giữa dòng lênh đênh
Tôi ôm rác rưởi lềnh bềnh
Mái chèo ai giấu tận trên chùa thầy…
Tôi nằm mộng thấy rừng cây
Muôn trùng lá rụng phơi đầy pháp duyên
Xòe tay nắm bốc uyên huyền
Lá khô rệu rạo vỡ trên tay chàm…
Rồi nằm mộng thấy lều hoang
Mõ chuông hòa điệu kinh vàng gọi ai
Công phu vi diệu trong ngoài
Xả buông cho hết sóng soài nằm chơi…
Rồi mộng thấy nàng với tôi
Giao duyên trả nợ xong rồi chia xa
Yêu nhau lắm để khóc òa
Ái biệt ly khổ làm ta điên đầu…
Tôi nằm mộng suốt đêm thâu
Sớm mai chằng dám hé câu tâm tình
Vì câm nên nín để dành
Chỉ mình biết được ngọn ngành ngộ mê…
Tôi nằm mộng khó kể khoe
Á mộng thiền để đi, về độc cô
Mộng trong mộng chất trăm bồ
Một ngày nào đó…
Bất ngờ mộng tan!

 Tâm Không Vĩnh Hữu