Sống đời mạt kiếp
Muốn bớt duyên nghiệp 
Thì hãy lo tu! 
Dù có đui mù.

Cũng lo tâm niệm 
Thức tỉnh mà nghiệm 
Những việc xưa nay 
Chẳng phải đùa hay.

Mà bày ra đấy
Kẻ trí mới thấy 
Từ bấy tới giờ 
Có ai nào ngờ.

Vận đời mạt kiếp 
Than câu duyên nghiệp 
Đeo đẳng hồi lâu 
Thân tâm ấu sầu.

Lầu vàng gác ngọc 
Càng dễ đọa sa 
Niệm Phật Di Đà 
Mà ra bể khổ.

Mà độ chúng sanh 
Chăm lo học hành 
Chánh Pháp Như Lai 
Gắng sức dùi mài.

Đức tài trí tuệ.
Vượt bể cứu người 
Điểm mười Phật chấm 
Căn lành trồng thấm.

Mà ngấm lý kinh 
Đừng có chê khinh 
Thân mình sa đọa 
Phật trời đâu dọa.

Họa tại chính mình
Đó lý thường hằng 
Nhân quả công bằng 
Không đâu xằng bậy. 

Những nghiệp lau sậy 
Nhổ bậy cho đi 
Không thì hối hận 
Một ngày hai bận.

Trấn thủ công phu
Kể cả đui mù
Lo mà niệm Phật
Nam mô-Mô Phật!

Phật Đạo từ bi!
Niệm Phật rành thì
Một khi thấy Phật
Niệm Phật ! Phật dẫn.

Ẩn hiện đài sen
Dù kẻ yếu hèn
Cũng về cực lạc
Phật trời đâu bạc.

Với kẻ tu tâm
Hành đạo cao thâm
Âm thầm giải thoát
Ba Y một Bát.

Chốc lát vân du
Độ kẻ đui mù
Mà nên thù thắng
Để tâm vắng lặng.

Đâu khác nguyệt rằm
Đi đứng ngồi nằm
Nhất tâm niệm Phật 
Làm kẻ hành khất.

Ẩn dật tiêu dao
Xót giọt máu đào
Mà trào tuôn lệ
Chao ôi nhân thế 

Sao vẫn ngủ mê
Chằng hề thức tỉnh
Dĩnh ngộ một khi
Tức thì thoát khổ.

Thoát rồi tự độ
Độ thoát khổ đau
Trau dồi tánh giác
Chớ làm việc ác.

Hỡi các phàm nhân
Gắng mà tu thân
Cho sầu thoát vận.


Trúc Lâm Sen.