Ăn chay lạc tuy là thanh đạm
Các thú kia chẳng khổ bị đau
Chỉ là dưa muối tương chao
Tạm dùng qua bữa miễn sao qua ngày.

Các thú vật hằng ngày muốn sống
Cũng như ta muốn được an lành
Nỡ nào giết hại chúng sanh
Sướng ngon lưỡi miệng nỡ đành xuống tay.

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ
Thú như mình sao nỡ tương tàn
Mở lòng tứ ái thênh thang
Cứu nguy muôn loại thoát nàn khổ đau.

Tâm từ ái nỡ nào sanh sát
Lòng từ bi bao quát mênh mông
Chúng sanh tất cả tương đồng
Tương thân tương ái khắp trong vạn loài.

Khuyên tất cả ai ai nên nhớ
Muốn sống đời hưởng được bình an
Đừng gây thêm nghiệp trái oan
Sát sanh hại vật vương mang đời đời.

Khi quả nghiệp than trời trách đất
Đều do ta tạo mất căn lành
Cũng vì sát hại chúng sanh
Vướng mang quả báo cam đành chớ sao.

Nay hối cải, mau mau tỉnh ngộ
Giữ giới trai tự độ lấy mình
Chuyển xoay quả nghiệp tồn sinh
Thì là trường thọ do mình biết tu.

(ST)