Ai ơi sống ở trên đời
Chớ vì danh lợi xa rời chữ Tâm
Cùng trong bể khổ trầm luân
Mỗi người gắng sức góp phần cứu nhau.

Của cho chẳng mất đi đâu
Giúp người sẽ có người sau giúp mình
Sống sao trọn vẹn nghĩa tình
Đạo – Đời thành đạt gia đình an vui.

Cuộc đời gang tấc mà thôi
Của trần người thế mây trôi bồng bềnh
Tiền tài, châu báu, lợi danh
Ra đi ai được cùng mình mang theo.

Chỉ còn nghiệp tốt đã gieo
Trước sau sẽ trổ hoa tươi quả lành
Từ bi thấm đượm nghĩa tình
Là dòng suối ngọt tưới xanh cây đời.

(ST)