Thiền sư Gettan, sống vào cuối triều đại Tokugawa.
Ngài thường bảo:
“Có ba hạng đệ tử: một hạng hoằng hóa giáo lý, một hạng tu tập chùa, và một hạng giá áo túi cơm”.

Gasan cũng nói như thế.
Khi ngài còn tu học với vị thầy rất khắc khe là Tekisui; đôi khi còn bị thầy nện cho mấy gậy.
Nhiều thiền sinh khác không chịu nỗi đã phải bỏ đi.

Gasan ở lại, nói: “Một đệ tử xoàng thì dựa oai thầy. Một đệ tử khá thì ngưỡng mộ từ tâm của thầy. Môt đệ tử giỏi thì trở nên vững chải hơn dưới kỷ luật của thầy.”

Trích 101 câu chuyện thiền