Nếu cuộc sống của chúng ta lấy tiền làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất khổ cực.

lay khoan dung lam trung tam
 

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy phụ nữ làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy ái tình làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất đau thương.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy leo cao làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất phiền muộn.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy khoan dung làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất hạnh phúc.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy tri túc làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất vui vẻ.

Nếu cuộc sống của chúng ta lấy cảm ơn làm trung tâm, thì chúng ta sẽ sống rất thiện lương.

St