Đón chiều 
Thơ gõ ngẫu nhiên
Không ý không tứ 
 Không tên
 Vô đề
 Ngày qua mau lắm
 Hẹn thề
 Mới hôm qua đã thấy về chiều nay
 Tình còn giấu nhẹm trong tay
 Nợ còn giấu kỹ nơi đầy chỗ vơi
 Chữ còn giấu cõi mây trôi
 Tâm còn lãng đãng với trời cao xa
 Ta còn một chút giấu ta
 Cái danh cái tuổi
 Cái già cái duyên
 Níu chân tượng Bụt cửa thiền
 Hỏi mai còn có linh thiêng nhiệm mầu?
 Bồ Công Anh rơi mái đầu
 Mang theo điều ước đi đâu chưa về
 Mưa vừa rớt hột mái che
 Tường sau đã vội vàng hoe ráng chiều
 Nghe than xa vắng tiêu điều
 Những lô đất trống đã nhiều cỏ gai
 Yên bình chưa phải thiên thai
 Lao xao đâu phải cứ hoài nhiễu nhương
 Tịnh tâm quán chiếu 
 Vô Thường
 Hai tay bốn ngón trào tuôn chữ dòng
 Vô đề
 Vô ý
 Vô không
 Không vô không có 
 Có không không đề
 Phiêu phiêu
 hoạt náo hí hề
 Ngữ ngôn hý lộng 
 Tâm xòe cánh chim
 Bay xa
 Xa nữa
 Xa thêm
 Về đi
 Về gấp
 Lên đèn
 Ướp thơ.
 
  


 Cư sĩ Vĩnh Hữu