Đời uế trược kiếp nhân sinh

Ba đường sáu nẻo chúng sanh khổ sầu

An lạc giải thoát từ lâu

Đã dần mất dạng mà đâu tỏ lòng.

Phật Đà trí tuệ vô song

Nhìn đời nhân thế trong lòng xót thương

Vượt thành thoát tục lên đường

Tìm đường giải thoát, tìm phương độ người.

Bát chánh là tám con đường

Phật Ngài chỉ rõ cho người vô minh

Hành theo để cứu được mình

Thoát vòng sanh tử vô minh xa rời

Chánh kiến chiếu rõ rạng ngời

Mọi điều sinh khởi, không rời nhân duyên.

Tư duy như bậc Thánh hiền

Làm điều lợi lạc chúng sanh an lành

Chánh ngữ lời nói chân thành

Tựa như hoa đẹp mát lành muôn nơi

Thứ tư chánh nghiệp ở đời

Luôn hành việc thiện rạng ngời tương lai

Thường xuyên tinh tấn không nài

Thực hành thiện pháp ngày ngày thêm hơn

Luôn luôn chánh mạng sạch trơn

Sống đời tươi đẹp như mây an nhàn

Chánh niệm thường nhớ không tan

Những lời chánh pháp của Ngài Thích Ca

Chánh định mở trí đời ta

Sáng soi vạn vật tất là hư không

Không hành bát chánh đừng mong

Sống đời giải thoát thong dong an nhàn.

Thích Tâm Năng

Bài đăng trên Báo tường “Hương Đạo” – Trường Hạ Tu viện Tường Vân

Theo Phật Pháp Ứng Dụng