Tô Ðông Pha khi ở Trấn Giang có làm bài kệ tán Phật gởi cho thiền sư Phật Ấn, kệ rằng: 

“Thánh chúa thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong suy bất động
Ðoan tọa tử kim liên.” 

Ngài Phật Ấn phê: 
“Ðánh rắm!  Ðánh rắm!” 

Xong gởi trả lại ngài Tô Ðông Pha. Tô Ðông Pha chèo thuyền sang hỏi: 
-Thơ tôi chỗ nào không trúng mà ông phê như vậy? 

Phật Ấn trả lời: 

“Bát phong suy bất động
Nhất thí đã quá giang.” 

Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy