Thuở xưa có một nhà sư sống ẩn dật tại một triền núi, được mọi người xem là đạo cao đức trọng. 

Một hôm nhà sư tiếp một bà lão cùng cậu con trai của bà. Bà lão thưa: 
–  Bạch sư thằng bé này mắc phải cái tật là ưa sưu tầm hoa kiểng. Nó đã làm cho tôi tốn hao không biết bao nhiêu là tiền của trong cái thời củi quế gạo châu này…Xin sư làm ơn chữa trị hoặc răn dạy giùm kẻo tội nghiệp cho tôi cùng vợ con nó. 

Nhà sư ngẫm nghĩ giây lâu nói: 
–  Bà hãy dắt nó về khoảng nửa tháng sau trở lại tôi sẽ giúp cho. 

Bà lão y lời. Ðến ngày hạn nhà sư chỉ thốt một câu đơn giản: 
–  Ðó là một thú vui hao tài tốn của con hãy bỏ đi, để tiền mà thờ mẹ nuôi con. 

Bà lão bất bình: 
–  Tưởng thầy có phương cách gì té ra chỉ có bao nhiêu lời đó. Thế sao thầy không làm ơn nói giùm ngay bữa trước mà còn hẹn đến hôm nay? Ðường xá xa xôi biết là bao! 

Nhà sư mỉm cười: 
–  Chẳng giấu gì bà…tôi cũng mắc phải cái tật như cậu nhà đây. Nửa tháng gia hạn là thời gian để tôi bỏ cái cố tật đó. Nay mọi việc đã xong tôi mới dám mở miệng khuyên can cậu em này. 

Chàng trai từ đó ăn ở rất vừa lòng mẹ. 

Em thân mến! Trong một quyển kinh A Hàm, Ðức Phật đã giải thích vì sao Ngài được gọi là Như Lai. 
“Như Lai là làm sao thì nói vậy, lời nói và việc làm đi đôi với nhau nên gọi là Như Lai.” 

Và chúng ta có thể gọi vị sư này là Như Lai theo nghĩa ấy. Người xưa có thể chỉ với một câu nói giản dị mà cảm hóa được lòng người là do thân giáo. Còn chúng ta, nói ra rả suốt ngày mà chẳng ai chịu nghe là vì miệng nói một đàng mà hành động một nẻo, chứ không phải tại chúng sanh đời mạt pháp cang cường khó dạy đâu nghe! 

Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy