Sư Bất Không cùng vua Ðường Ðại Tông đang bàn luận Phật pháp thì quan hầu Ngũ Triều Ân xen vô hỏi: 
-Phật bảo tất cả chúng sanh đều là Phật thì vô minh từ đâu ra? 

Sư gạt ngang: 
-Ông không được phép hỏi câu đó. 

Triều Ân giận đỏ mặt.
Thiền sư mỉm cười tiếp: 
-Vô minh từ đó mà ra. 


Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy