Không biết sự nhàn
Không bao giờ nhàn
Không biết việc đủ            
Không bao giờ đủ.

Biết nhàn ắt nhàn
Biết đủ ắt đủ
Thảnh thơi thoải mái
An lạc tự tại.

Chúc Tân