Buồn lòng đạo đức ít ai hành

Buồn thảm tình đời cứ đấu tranh

Buồn bã phù vân lo cấu xé

Buồn đời say đắm mất căn lành

Vui chơi đạo đức đặng lòng an

Vui dạ không còn bận thế gian

Vui cảnh nâu sồng tâm rảnh khổ

Vui thay cửa Phật hưởng thanh nhàn!

Tưới mát lửa lòng ngọn nước dương

Tưới cho nguội lạnh lửa cang thường

Tưới tiêu dục vọng trong tâm khảm

Tưới lạnh dạt dào sóng bể thương.