Tôi càng ngày càng cảm thấy đức Thích Ca Mâu Ni gần gũi nhất trong tính cách và ảnh hưởng của Ngài, Ngài là Ðường lối, là Chân lý và là Lẽ sống. (Giám mục Milman).

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

Các học giả nói về Phật Giáo

ảnh: Tâm Thanh

Theo Phật Pháp Ứng Dụng