Dầu cho ở thế bậc cao quan…

Gẫm lại chẳng qua một chữ nhàn

Việc nước hưng vong và trị loạn

Đạo nhà bĩ thới với bi hoan!

Trả vay, vay trả không rồi rảnh

Vinh nhục, nhục vinh chẳng vẹn toàn

Khuyên thế đua chen mau trở gót

Dắt dìu ra khỏi cảnh thương tang!

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng