Ngoài chiến trường quân nhân lo dẹp loạn
Thắng trận rồi lo thu dọn chiến công
Người tu sĩ cũng là một chiến binh
Không thắng người mà chính mình tự thắng.

Những trận giặc lòng sớm hôm chờ nhắm
Vào tâm can, huyết quản, mỗi tế bào
Có những đợt sóng lên xuống lao xao
Nhưng có những đợt sóng ngầm âm ỉ.

Hãy trở về bình tâm nhìn thật kỹ
Xem thử tên nào lên xuống, quậy ta
Ồ! đây rồi, hãy lấy giới luật ra
Làm khí giới dẹp tà ma nhiễu loạn.

Chỉ có giới mới đồng hành với bạn
Mới giúp mình chiến thắng được Ma vương
Hỡi các bạn ơi, mau hãy lên đường
Lấy giới luật làm gươm trừ nội loạn.

Chiến công này thật vô cùng sáng lạng
Chúc bạn mau sớm ca khúc khải hoàn.

Làng Mai