Chữ Hòa

Hòa là bước đến nấc thang cao

Hòa hiệp cần chuyên giữ một màu

Hòa trước sửa mình cho vẹn vẻ

Hòa sau sự thế khổ đừng nao

Hòa cùng khắp cả là yêu đạo

Hòa hết mọi nơi khỏi nhọc lao

Hòa biết mến yêu đồng chí hiệp

Hòa chung thế giới, phước trời trao.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng