Gió rung trước ngõ
Ta ngồi
Leng keng chuông gió
Động rồi gió chuông
Ta ngồi tâm động 
Vấn vương
Đón chiều mưa gió chốn buồn hiu xa
Gió lay
Chuông động
Hay là
Tâm ta đang động 
Vào ra ý từ?
Cơn giông
Sấm giật
Mây mù
Tám ngọn gió chướng về từ phương nao?
Chuông còn reo tiếng lao xao
Gió còn lùa lách qua rào nhân duyên
Ta nghe tâm động ưu phiền
Bỏ buông nghi lự
Phút thiền an tâm
Tìm trong mưa gió tối sầm
Một tia lóe sáng 
Bóng râm thanh nhàn
Gió còn kiêu hãnh tạt ngang
Chuông còn réo rắt nhịp đàn hư không
Ta ngồi nghe tiếng đáy lòng
Tình yêu vùng vẫy lên vồng gọi tên
Gió đi
Chuông đã nằm yên
Tâm ta cũng hết ngả nghiêng
Vào nhà.

Tâm Không Vĩnh Hữu