Có khổ sướng vui mới biết đời
Vào lò nung đút với rèn trui
Trở thành thép cứng dùng muôn việc
Gặp phải gian lao chí chẳng lùi.

Người mãi suốt đời không thử thách
Học không thi cử có gì vui?
Hỡi ai gặp cảnh bao gian khó
Quyết chí đạt thành chớ thối lui.

(ST)