(PPUD) Nếu giác ngộ cuộc đời là một giấc mơ, thì chúng ta nhẹ nhàng hơn trong mọi sự thành bại được mất. Vì đó vốn là chân lý, vì đó vốn là qui luật. Cho nên nếu chúng ta khẳng định được chỗ này thì hãy để mọi thứ đều trôi qua một cách phù du như vậy.

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du.

Xuân đến xuân đi cũng mặc dù.

Biết giả người ơi xin gác lại.

Con đường phật pháp biết lo tu.

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du.

Tử tử thê thê tợ ngục tù.

Kết nghiệp duyên tình như thế mãi.

Bao giờ thoát được chốn phàm phu.

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du.

Kết trái oan khiêng lắm hận thù.

Pháp phật nhiệm màu lo sám hối.

Để rồi lòng nhẹ tợ gió thu.

Ai đang xuôi ngược trời lộng gió.

Xa cõi bụi hồng lắm thị phi

Danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ.

Đường ta ta cứ mặc bước đi.

Thích Phước Tiến