Cực lạc vĩnh hằng sao không đến
Phiền não luân hồi mãi cứ theo
Đến đi sống kiếp mê lầm
Sanh đi tử lại cõi trần huyễn hư.

Không đến không đi an nhiên tự tại(*)
Không tận không cùng, tự thấy biết nghe.(**)

(*) Tánh minh bản giác hay tự giác Thánh trí, Căn bản trí, Trí văn Thù.
(**) Thức tâm linh hay Giác linh tự tánh.

(Chánh Bảo Trung)