Phật giáng trần cho chúng sanh lời khai thị:
“Lìa sanh tử” là cứu cánh việc tu hành
Xem “cái ta” như phương tiện độ quần sanh
“Duy ngã độc tôn”  biến “ta” thành năng lượng.

Thoát khỏi luân hồi muôn loài nên định hướng
Bản năng “ta” lo hưởng thụ và sinh tồn
Phải “vị tha” biết “buông xả” nhẹ tâm hồn
Thánh sẽ thành “ta” vuông tròn quả Phật.

Sống chỉ biết “ta” là tu hành đã trật
Phải vì người thì hành nguyện mới viên dung
Suốt bốn chín năm Phật giáo hóa khắp cùng
“Tứ đế” tàng kinh xuyên suốt “tam pháp ấn”.

“Chánh kiến” tu hành giúp ta nhiều hưng phấn
Lợi cho mình và ích cho cả chúng sanh 
Trên đường tu phải “trạch pháp” thật ngọn ngành 
Hành thiện pháp “Bồ đề tâm” không đánh mất.

Đây là hoài bảo hành trì của chư Phật 
Con của Ngài ta “y giáo phụng hành” theo 
Được sung mãn, giải thoát lìa cảnh khổ nghèo 
“Chàng cùng tử” đã quy y mười phương Phật.

(ST)